Sporządzamy profesjonalne wyceny wartości spółek, grup kapitałowych oraz wartości niematerialnych i prawnych zorganizowanych części przedsiębiorstw.

Wyceny wykonywane przez BAA wykorzystywane są dla bardzo różnorodnych potrzeb, jako jeden z elementów większego pakietu usług doradczych lub jako samodzielny, kompleksowy raport. Są to:

  • transakcje kupna - sprzedaży,
  • podział lub łączenie podmiotów gospodarczych,
  • podwyższanie kapitału spółek,
  • wnoszenie aportów,
  • postępowania ugodowe i naprawcze,
  • postępowania sądowe (szacowanie strat, podział majątku)
  • zabezpieczenia zobowiązań, kredytów bankowych, obligacji itp.
  • weryfikacje zapisów ewidencji podatkowej i księgowej firmy prowadzone w systemie PSR lub MSR/ MSS,
  • zarządzanie wartością firmy (Value Based Management).

Szacunków wartości dokonujemy znanymi w praktyce gospodarczej metodami z grupy metod dochodowych, majątkowych i porównawczych. Wybór metod zawsze dostosowujemy do celu wyceny, specyfiki działalności podmiotu oraz jego sytuacji finansowo – ekonomicznej i prawnej.

BAA szczyci się także doświadczeniem w profesjonalnej wycenie niematerialnych i prawnych składników majątku, które to pozycje mają coraz większe znaczenie w strukturze aktywów firm. Najczęściej były to marki handlowe lub znaki firmowe, receptury, licencje, know-how, patenty, „good will”-u, rynki zbytu lub nieskomercjalizowane jeszcze wyniki badań naukowych.

Napisz do nas Kontakt

BAA logo

BAA Polska to zespół doświadczonych ekspertów oraz lider wielopodmiotowych konsorcjów.

Przydatne linki

  • Projekty "START UP"
  • Sukcesja w firmie
  • Interim Management
  • Poszukiwanie inwestorów
  • Strategie rozwoju

Kontakt

BAA Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
tel:  (+ 48 22) 562 33 43
fax: (+ 48 22) 562 33 45

e-mail: baa@baa.com.pl

© Solmedia 2021