BAA Polska posiada kilkunastoletnie doświadczenie w przygotowaniu publicznych emisji akcji spółek z różnych branż w sprzedaży akcji spółek już notowanych na GPW. Pierwszą spółkę - Sokołów S.A.- wprowadziliśmy na giełdę w 1994 r. Łączna wartość emisji, w których dotychczas pełniliśmy funkcję doradcy finansowego przekroczyła 1,5 mld zł.

Nasze usługi w tej sferze obejmują:

 1. Przygotowanie spółki do emisji publicznej w tym:
  • Pomoc w sformułowaniu celów emisji jako elementu długookresowej strategii rozwoju. Przygotowanie prognoz działalności skorelowanych z celami emisji.
  • Przygotowanie ewentualnych zmian kapitałowych przed emisją i pomoc w optymalizacji struktury emisji z punktu widzenia pozycji dotychczasowych akcjonariuszy i oczekiwanych wpływów z emisji.
  • Sporządzenie prospektu emisyjnego a następnie uczestnictwo w postępowaniu przed KNF.
  • Wycenę wartości spółki dla potrzeb określenia optymalnej skali emisji.
  • Opracowanie dokumentów prezentujących spółkę i jej emisję potencjalnym inwestorom.
 2. Współdziałanie w realizacji sprzedaży akcji spółki w trybie oferty publicznej w tym rekomendacje terminów oferty, przedziału cenowego akcji i ceny emisyjnej (w oparciu o dokonaną wycenę) i współpraca z biurem maklerskim, które pełnić będzie funkcję oferującego.
 3. Zadania operacyjne w ramach przygotowania i przeprowadzenia publicznej emisji akcji w tym:
  • Rekomendacje przy ustaleniu przedmiotu, harmonogramu i zakresu umów z innymi podmiotami obsługującymi emisję (m. in. audytorzy, firmy PR, prawnicy);
  • Koordynacja pracy wszystkich podmiotów biorących udział w przygotowaniu prospektu emisyjnego i realizacji publicznej oferty (biegli rewidenci, prawnicy, biuro maklerskie);
  • Merytoryczna i organizacyjna pomoc w postępowaniu przed KNF, przed Giełdą i innymi instytucjami rynku kapitałowego. Współpraca z agencją public relations oraz z innymi instytucjami zaangażowanymi w ten proces.
  • Bieżące doradztwo dla spółki po dopuszczeniu jej akcji do obrotu na rynku regulowanym w tym pomoc w organizacji komórki odpowiedzialnej „za kontakty z rynkiem” w dopełnianiu obowiązków informacyjnych itp.

W ramach doradztwa giełdowego współpracowaliśmy w z większością liczących się biur maklerskich w Polsce.

Napisz do nas Kontakt

BAA logo

BAA Polska to zespół doświadczonych ekspertów oraz lider wielopodmiotowych konsorcjów.

Przydatne linki

 • Projekty "START UP"
 • Sukcesja w firmie
 • Interim Management
 • Poszukiwanie inwestorów
 • Strategie rozwoju

Kontakt

BAA Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
tel:  (+ 48 22) 562 33 43
fax: (+ 48 22) 562 33 45

e-mail: baa@baa.com.pl

© Solmedia 2021